COBB Historical Elo

Rank Team 2023 2024 2025
Arizona 1527.9 1521.9 1486.8
Atlanta 1558.0 1517.0 1532.0
Baltimore 1521.4 1551.0 1546.7
Boston 1509.9 1490.0 1476.8
Chicago 1435.6 1384.0 1423.2
Chicago 1531.6 1548.7 1506.7
Cincinnati 1501.5 1465.8 1480.1
Cleveland 1511.2 1459.2 1543.5
Colorado 1387.2 1476.5 1514.2
Detroit 1495.7 1530.2 1533.5
Miami 1450.1 1456.7 1508.0
Houston 1533.7 1557.4 1541.3
Kansas City 1491.0 1494.5 1487.2
Los Angeles 1501.3 1480.9 1479.0
Los Angeles 1586.9 1589.8 1540.5
Milwaukee 1503.1 1480.7 1471.9
Minnesota 1524.2 1512.5 1511.6
New York 1528.9 1559.8 1524.9
New York 1538.8 1563.2 1544.3
Oakland 1417.2 1469.2 1447.6
Philadelphia 1556.7 1506.4 1447.6
Pittsburgh 1500.7 1508.0 1477.4
San Diego 1441.4 1482.4 1443.8
Seattle 1489.6 1444.4 1493.4
San Francisco 1486.3 1496.1 1516.8
St. Louis 1549.6 1526.0 1563.3
Tampa Bay 1553.3 1548.8 1540.0
Texas 1493.3 1522.6 1486.3
Toronto 1471.5 1468.1 1491.4
Washington 1402.6 1388.4 1440.1