SSG2 Historical Elo

Rank Team 2021
Arizona 1508.8
Atlanta 1569.2
Baltimore 1496.0
Boston 1493.3
Chicago 1534.7
Chicago 1441.7
Cincinnati 1478.4
Cleveland 1514.1
Colorado 1457.2
Detroit 1471.8
Miami 1447.4
Houston 1520.1
Kansas City 1470.1
Los Angeles 1494.2
Los Angeles 1582.1
Milwaukee 1511.5
Minnesota 1514.6
New York 1503.9
New York 1518.6
Oakland 1484.6
Philadelphia 1502.2
Pittsburgh 1490.6
San Diego 1539.2
Seattle 1499.7
San Francisco 1493.6
St. Louis 1486.3
Tampa Bay 1507.0
Texas 1465.3
Toronto 1515.9
Washington 1487.9